606 85 85 85

info@sprava85.cz

Po - Pá 8:00 - 16:00

Top

Standardní rozsahy správy v jednotlivých oblastech

Oblast ekonomická a evidenční

 • převzetí, třídění a označení účetních dokladů
 • kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů
 • úhrada přijatých faktur, kniha faktur
 • vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • roční inventarizace účtů
 • vypracování roční účetní závěrky, daňového přiznání a vyúčtování daní (srážkové, zálohové)
 • vypracování informací o hospodaření společenství vlastníků jednotek resp. bytového družstva pro jednání shromáždění vlastníků či členskou schůzi na vyžádání pololetně
 • spolupráce s orgány státní moci (kontroly FÚ, zdravotního a sociálního zabezpečení)
 • evidence bytových a nebytových jednotek a garážových stání
 • evidence vlastníků, nájemníků bytových a nebytových jednotek a garážových stání
 • vystavení předpisů záloh na služby a plnění spojená s bydlením, dlouhodobých záloh („fond oprav“)
 • roční úprava předpisu záloh v návaznosti na vyúčtování či změny cen dodávek médií
 • zajištění odečtů vodoměrů studené a teplé vody, měřičů tepla včetně rozúčtování
 • roční vyúčtovaní záloh v souladu s platnými předpisy a dle kritérií předaných výborem společenství vlastníků/představenstvem družstva
 • vybírání zálohových plateb včetně nedoplatků pravidelných měsíčních plateb a vyúčtování na účet společenství vlastníků/bytového družstva
 • rozesílání přeplatků pravidelných měsíčních plateb a vyúčtování na účet vlastníka /nájemníka
 • měsíční evidence a následné upomínání dlužníků na náklady společenství vlastníků včetně informování výboru společenství vlastníků/představenstva družstva
 • roční vyúčtování fondu oprav (tvorba, čerpání)
 • vyřizování dotazů, žádostí, reklamací, zajištění úředních hodin.

Oblast technická

 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií a služeb dle pokynu výboru společenství vlastníků/představenstva družstva
 • kontrola dodávky energií a kvality prací a služeb (odvoz odpadu, nasmlouvaných oprav společných částí domu, apod.)
 • kontrola termínů a zajištění pravidelných revizí
 • zajištění oprav a údržby společných prostor domu
 • zajištění technického dozoru při realizaci velkých oprav
 • zajištění pojištění majetku společenství vlastníků
 • zpracování návrhu plánu na zajištění oprav, modernizaci a rekonstrukci společných prostor domu a stavebních součástí domu
 • pomoc při zajišťování velkých oprav a rekonstrukcí
 • reklamace případných vad díla v záruční době.